27.5.20

Narodna tradicija kroz nibet muziku
Pišuje: Elmaz Qemal Dokle 
Pred da zborime za nibet, da poljame kuje se muzičke tradicionalni instrumenti so kuje se sviret i igraje ovja odbrane melodije, ot narodne pesne, spletene ka biseri vo đerdan, ot ke izvira i grgori ka planinske vodopadi ovaja goranska autentična magija šo se vika i poznata je ka nibet. (Etimmologija ot ovja ime ište ne mi je poznato). Naš nibet je sličen so „Kaba“ ot severna Grčka i južna Albanija šo go prati klarinet (grneta) i instrumentalni „potpuri“ ot sređna Albanija. Vo naš nibet kroz 15 izvorne melodije se žela, se smije i se puje za naša sudbina. Ja ne som ekspert ot muzika, etnografija i muzikologija, ka autor ot kniga „Borje i Borjani“ reši da gi pišam ovja redoj za naši svadbeni običaji, narodni orkestar i nibet.


Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti:OVDE 

26.5.20

Jeden od stare nišani (Globočica)Pišuje: Hanifed Kajkuš

Malo narodi vo svet ukrasilje nišani od svuje babofci. Naše preci ge ukrasilje so razne simboli, motivi i ge označilje so damke. Imaje muške i ženske nišani kuje ostanlje ke nas od Osmansko vreme i se razljikujet po oblik i neje teško da se prepoznaje koj je muški a koj je ženski.
Izvršene se dosta istraživanja na oja polje i imaje vrlo goljem značaj za kulturološko postojanje od jeden narod. Na muške nišani ćulah/bašluk je glavna karakteristika, dok ke ženske nišani se viđet cvećina kuje pokažujet otmenost žene.
Na nekuje nišani može da se viđi estetika i umetnost od jeden narod, onda kakof bif pristup za nekuje bolne događaji poput mreška. Ujedno može da se vidji i majstorstvo klesara, pažljivost i strpljenje so svoj rad i delo.
Najupečatljiv deo od stare nišani se bašluci, jer po oja se poznava status i pozicija kua imalje vo narod. A bif kadija, a bif učenjak, a bif paša, a bif katib/zapisničar, majstor, itd.

Trenutno za bašluci nemam detaljne informacije. Oja nišani opišujet ličnost mejita/umrloga. Vo naše selo ge imame nekoljko vake stare nišani i deneska nikoj ne znje čije se i od kua familjija se. Na oja nišani ima spis za Allaha dž.š., onda spis da preseljif da mu je potrebna milost od Allaha dž.š., onda ime mejita i na mesto prezime ime oca, nakon oja za negova duša Fatiha (prva sura/odlomak od Kur’an) da se prouči i na kraj godina koga umref. Od sve oja može da se zeme pouka i sve ima svua vrednost.
. 
.
Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti:  OVDE