26.1.20

Česme (češme) u Kruševu


Ideal izvorske vode u islamskom svijetu Osmanlija raširen je i izvan sakralnih i javnih objekata pa se česme susreću svugdje. Turci su toliko pomno vodili računa o svakom izvoru u svojem carstvu da su imali evidentirane lokacije svih vrela na teritoriji države.

Hajreti (zadužbine) su posebna specifičnost mještana Gore i Kruševa. Gotovo da nema vode (izvora, vrela) da nije kaptirana i izgrađene česme sa jednom i više slavina. Česme se obično podižu u znak sjećanja na umrle, ali i kao poklon zajednici.
U kruševačkom ataru podignuto je više hajret česama, gotovo na svim stranama sela. Većinu česama podigli su Kruševljani, ali i mještani Restelice, Globočice i drugih naselja. 

Česma UKRSTA nalazi se u Gornjoj mahali, na izlazu iz sela prema Restelici. Podignuta je 11. avgusta 1973. godine kao hajret familije Hodža (Aljimanovci). Česma je i dalje aktivna, ali je asfaltiranjem puta pala ispod nivoa, pa je više ni stoka ne koristi. Nemarom je oštećena a korito potpuno ispunjeno pijeskom i kamenjem. Prije izgradnje vodovoda korištena je za sve potrebe mještana. 

DOVNA ČEŠMA („Pet šešira“) se nalazi u Donjoj mahali, preko rijeke blizu sadašnje škole. Obnovljena je od strane porodice Seferi, ali je zadnjih godina dosta zapuštena. Jedna je od najstarijih javnih česama u selu. Renovirana je kao hajret ocu Isljamu i majci Hati od sinova i kćerke. Do nedavno su je koristili učenici osnovne škole, ali je rušenjem mosta u poplavi prekinut prijelaz ka česmi i sada se veoma rijetko koristi.
 
.
.
.
Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti: OVDE


14.1.20

ISLAM U KRUŠEVU (GORA): KRATKA HISTORIJA

Zahtjev za izgradnju džamije u Kruševu iz 1077. (1667) godine


Dr. Sadik Idrizi Aljabak 
Prof. Admir Idrizi Aljabak


Prihvatanje islama u Gori

Jedan od najvažnijih događaja u cjelokupnoj historiji Gore i Kruševa predstavlja prihvatanje islama od strane domaćeg stanovništva.
Prelazak na islam nije bio nagao već je tekao postepeno i nije nametan od strane vlasti. To potvrđuju i turski defteri, prema kojima se može pratiti ovaj proces koji je trajao od početka 16. do druge polovine 17. vijeka i doprinosio stabilizaciji i povećanju stanovništva, što je suprotno tvrdnjama mnogih autora da je „islamizacija“ u Gori nasilno izvršena u vrijeme Kukli-bega i Sinan-paše. Prema historijskim dokumentima, Kukli-beg je umro 1538. godine, kada je, na osnovu turskih deftera, broj muslimana u Gori bio neznatan.

Nišan-ploča u selu Mlike potvrđuje da je islam u Gori bio prisutan i prije dolaska Osmanlija na Balkan. Vjerovatno se radi o doseljenicima iz Halepa u Siriji, na što upućuje i ime roda Alepovci iz ovog sela. Međutim, na prvom popisu koji su izvršile osmanske vlasti u Gori 1452/53. godine nije bilo popisanih muslimana.
Prema turskom defteru iz 1530. godine u selima Gore javljaju se muslimanske porodice, što znači da je islam ovdje u kontinuitetu prisutan najmanje pet stoljeća. Prema ovom defteru, u selu Orčikle je 6 muslimanskih porodica, dok u selu Mlike od 9 porodica četiri su mislimanske. I u drugim naseljima Gore bilo je muslimana.


Pisani tragovi o islamu u Kruševu

Prve sigurne podatke o muslimanima Kruševa nalazimo u defteru iz 1579. godine, prema kojem selo (Kruşova) broji 68 kuća, 7 muslimana i 3 bećara. Original ovoga dokumenta, kao i ostali materijali sa ovoga popisa, koji obuhvata i ostala goranska sela, nalazi se u Turskoj, u Arhivu za Balkan pod brojem 449. Dio koji se odnosi na Kruševo je na str. 219-220. Fotokopija je ovjerena pečatom Arhiva i nosi datum izdavanja 22.05.2001. godine.
Pri dnu dokumenta, u rezimeu, stoji da je u Kruševu bilo sedam stanovnika muslimana (Muslim), šezdeset i jedan hrišćanin (Hiristiyan) i tri osobe označene kao bekar. U dokumentu se nalaze samo imena punoljetnih muškaraca, jer se žene ne popisuju, osim ako je neka nosilac domaćinstva, odnosno udovica ili samohrana osoba. U ovom dokumentu nema popisanih žena.
Na osnovu ovog popisa može se zaključiti da je 1579. godine proces prelaska na islam bio u ranoj fazi, prihvatilo ga je tek nešto više od 10% stanovnika Kruševa. Od sedam nosilaca domaćinstva, njih petero su prvi koji su prešli na islam a samo dvojica su ga naslijedili. Naime, prilikom prelaska na islam preporučuje se promijeniti i odabrati ime koje kod Allaha Uzvišenog ima značaj i epitet dragog imena kao Abdullah (Božiji rob) i Abdu-r-Rahman (Rob Milostivog). Prema defteru, petero nosilaca domaćinstva imaju ime Abdullah, jer su vjerovatno prvi primili islam.

Mesdžid i džamije u Kruševu

Nema pisanih tragova kada je izgrađena prva džamija u Kruševu. Muhamet Pirraku pominje 1540. godinu, ali ne navodi nijedan izvor.
Na jednoj uzvišici, preko rijeke, nalazi se ogromna obla stijena koju narod zove Odžin kamen. Prema usmenoj predaji, dok u selu nije postojala džamija, sa tog mjesta je mujezin učio ezan i pozivao na namaz. I do naših dana, sa ovog kamena ponekad bubanj (tupan) označava prestanak posta (iftar).
Dokument ız 1077. godine po Hidžri, odnosno 1667. godıne prema Gregorijanskom kalendaru, koji smo nedavno dobili iz Osmanskog arhiva (Osmanlı arşıvi) u Istanbulu, baca novo svjetlo na vrijeme izgradnje prve džamije u Kruševu. Prema ovom dokumentu (br. İE.EV. 7-868), muslimani iz više sela Gore upućuju zahtjev da se postojeći mesdžid u Kruševu izgradi u džamiju, kako bi „tu mogli (bez problema) obavljati džumu i Bajram-namaze“.

Povod obraćanja nas pokornih sluga kapiji Slavnog Sultana je sljedeći: „Mi, počašćeni Islamom, Hasan bin (sin) Abdullah, Ahmed, Mahmud i drugi iz sela Restelisa (Restelica), Şetefçe (Šištevac), Novasil (Novo Selo), Andoje (Borje?), Topolan (Topoljane), Koloz (Kolovoz), Oruşka (Orešek), Bayka (Bačka) i Dikanse (Dikance), koja se nalaze u nahiji Gora, pri Prizrenskoj kazi (tur: Prizren Kazası), koja pripada Dukađinskom sandžaku (tur: Dukakin Sancağı) u Rumelijskom ejaletu (tur: Rumeli Eyaleti), brojčano sačinjavamo poveliki džemat te svako od nas ovdje, pojedinačno, jasno iskazuje svoju molbu i stanje, shodno tome čemu vjera Islam nalaže, oko toga da nam, zbog nepostojanja džamije u blizini nahije (Gora) u kojoj boravimo, obavljanje Džume i Bajram namaza predstavlja poteškoću, te da smo kao takvi lišeni sevaba tih ibadeta. Zbog toga, željni smo da u dosadašnjem mesdžidu, koji se nalazi u selu po imenu Kurušova (Kruševo), koje je poveliko po broju stanovnika i (relativno) blizu našim mjestima, izgradimo minber kako bismo na taj način tu mogli (bez problema) obavljati Džumu i Bajram namaze.’’
Prenosim vašem Visočanstvu da su podnosioci zahtjeva na ovaj način dostavili svoje molbe Visokoj (Osmanskoj) Državi insistirajući na dopuštenje izgradnje (pomenutog minbera). Poslednju riječ će o ovome dati Onaj koji raspolaže i pozitivanim i negativanim odgovorom (Padišah/Sultan).

Napisano u posljednjim danima mjeseca Muharrema, 1077. godine (po Hidžri) / 1667. god.

Musa - Rob koji se moli za Visoku osmansku državu

Prizrenski kadija


Sažetak

Molba (zahtjev) prizrenskog kadije

Ahmed, Hasan, Mahmud i drugi iz nahije Gora pri pomenutoj kazi (Prizren), koji su počašćeni Islamom (koji su primili Islam) a čija su imena pomenuta u dolje navedenom tekstu, podnose molbu vašem Visočanstvu tražeći dopuštenje da u ime Allaha svojim materijalnim sredstvima (o svom trošku) u selu po imenu Kurušova (Kruševo) izgrade (pretvore) postojeći mesdžid u džamiju, zbog toga što u blizini njihove nahije (Gora) ne postoji džamija, te se zbog toga susreću sa velikim poteškoćama pri obavljanju Džumanskih i Bajramskih namaza. (O ovome) volja i odluka je samo u rukama velikog i moćnog Sultana!
.
.
:
Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti: OVDE