14.12.20

Dragaš (Gora) u Kraljevini Albaniji

Nezavisnu Kraljevinu Albaniju (alb. Mbretëria Shqiptare) je od 1939. do 1943. godine okupirala i anektirala Italija i načinila je državnim protektoratom u sastavu Italije (ital. Regno Albanese). Kapitulacijom Italije 1943. godine, Albaniju okupiraju njemačke trupe, a Njemačka tretira Albaniju kao dejure“ nezavisnu državu pod njenom okupacijom (njem. Königreich Albanien).

 

Okupacijom i podjelom Kraljevine Jugoslavije 1941. godine, Italija je anektirala dijelove jugoslovenske teritorije od kojih je neke priključila Albaniji. Albaniji su tada priključeni istočni dijelovi Crne Gore, južni dijelovi Srbije, uključujući najveći dio Kosova i zapadne dijelove Makedonije.

 

Od 1. maja 1941. godine Dragaš (Gorski srez) službeno ulazi u sastav Kraljevine Albanije, kao potprefektura (nënprefektura). Potprefektura je bila jedna od karika lokalne uprave tadašnje Albanije. Pod njenom ingerencijom su se nalazili opštinski policajci i matičari. Na čelu potprefekture bio je potprefekt sa zamjenikom i sekretarem koje je imenovao prefekt. Reshad Karjagdiu i Spiro Kosova su bili potprefekti u tom periodu.

 

Potprefektura Dragaš bila je podijeljena u 4 opštine (komune): Opština Centar sa sjedištem u Dragašu, opština Opoja sa sjedištem u Belobrodu, opština Brod sa sjedištem u Brodu i opština Kruševo sa sjedištem u Kruševu. Kompletna administracija vođena je na albanskom jeziku.

 

Administrativna jedinica „komuna” obuhvatala je nekoliko sela. Selo sa najboljim mogućnostima komunikacije proglašeno je centrom opštine. Na čelu opštine bio je predsjednik (gradonačelnik) sa sekretarom i opštinskim vijećem sastavljenim od čelnika („kryepleqtë”).

 

Vojnu vlast u tom periodu činili su zapovjedništvo karabinjera i jedan pešadijski bataljon, stacionirani u Dragašu.

Bezbjednosna situacija bila je djelimično mirna, ali su je povremeno su narušavale pljačke i krađa stoke pojedinih bandi iz Ljume, koje figuriraju u mjesečnim izvještajima tadašnje vlasti.

 

Stanje u obrazovanju nije bilo najbolje. U ovom periodu otvorene su samo tri škole, od deset koliko ih je radilo u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Jedan od najvećih problema bio je nedostatak nastavnog osoblja. Postojale su velike potrebe za otvaranjem škola, pogotovu u gorskom dijelu potprefekture, jer se stanovništvo koristilo „nealbanskim jezikom”.

 

Ekonomska situacija stanovništva nije bila povoljna, kako zbog konfiguracije terena (planinski teren) tako i zbog sveobuhvatnog stanja tokom Drugog svjetskog rata. Većina stanovništva je odlazila u pečalbu pa su lokalne vlasti slali izvještaje u kojima traže da se stanovništvu ovoga kraja olakša izdavanje putnih isprava.

Kompletan tekst možete pročitati i preuzeti: OVDE 

9.12.20

Formiranje graničnih bataljona - 1919

Franz Baron Nopcsa
Foto: Franz Baron Nopcsa

Bavljenje prošlošću nije besmisleno, pogotovo što u sadašnjosti postoje očigledne paralele. Čak je moguće nešto naučiti iz prošlosti. Iako je, kako se čini, ljudskoj prirodi svojstveno da uvek iznova čini iste greške. Trenutno naizgled ne postoji sklonost da se pokloni velika pažnja onome što je bilo, pa ma koliko podsećalo na sadašnjost. Ljudska oholost smatra da ima pravo na uvek nove varijante jedne te iste katastrofe.

Vilfrid Vestfal

 

Pre sto godina, negde 1919. godine, novoformirane vojne vlasti Kraljevine SHS su pristupile organizovanju „arnautskih bataljona“.  Te godine su formirana četiri takva bataljona i raspoređena u međuprostor prema italijanskim vojnim snagama.  Tako formirane pogranične formacije su se sastojale od meštana Albanaca ali i od naoružanih kačaka.

U periodu 1919/1920. godine Kraljevina SHS  je izdvajala značajna sredstva za izdržavanje četa „organizovanih Arnauta“. Tokom 1920. godine snabdevanje tih formacija obavljano je preko komandi divizijskih oblasti, dok su se krediti za njihovo finansiranje izdvajali „na ime propagande na poverljive ciljeve“. Ministarstvo vojske i policije plaćalo je komandire ovakvih odreda mesečno 150, a vojnike sa po 100 dinara.

U regionu Gore delovale su druga i treća četa II graničnog bataljona i stalno su unosili nemir među stanovništvom. Nakon 1999. godine  postoje očigledne paralele.

„U isto vreme u selu Restelici boravio je sa svojom četom Daut Hodža, komandir druge čete II graničnog bataljona. Da bi došao do „slave i ćara“, on je poslao ljude iz svoje čete da u samoj Restelici ukradu 130 ovaca, koje je ovaj za dobru nagradu kasnije vratio vlasnicima, uz izjavu velike blagonaklonosti. Isti četovođa je, malo kasnije, sa svojom četom opljačkao u selu Kruševu još 63 ovce, koje su isto uz naknadu vraćene ranijim vlasnicima. U stvari, vlasnicima je bilo vraćeno 37 ovaca, jer je druga polovina uginula tokom pljačke. Malo zatim, isti Daut Hodža, iako u uniformi jugoslovenske vojske uz pomoć Januza Redže iz sela Kalisa, opljačkao je u selu Restelici 127 ili 137 grla goveda, a Januz Redža je u narodu počeo govoriti da je time hteo da se osveti oštećenim vlasnicima, pa su mu vlasti oduzele otetu stoku i vratili je ranijim vlasnicima. Zato je Daut Hodža odmah posle toga napustio vojnu službu, i od tada se nije nalazio ni na kakvoj dužnosti, ali je i dalje bio na državnom platnom spisku i redovno je primao vojničku platu“. (Arhiv Jugoslavije. MIP. f. 181, str. 670-72)