3.12.23

Gora na popisu (defteru) 1833. godine


Piše: Sadik Idrizi

Ovih je dana u izdanju Albanološkog instituta u Prištini objavljena knjiga istraživača dr. Sadika Mehmetija pod naslovom "Popis (Defter) stanovništva Gorske kaze (1833) -
(Ljuma, Opolje, Gora)" (Deftefi i populsisë së kazës së Gorës (1833) - Luma, Opoja, Gora).
Na 625 stranica knjige prikazan je popis stanovništva 85 sela Ljume, Opolja i Gore, oblasti koje su u to vrijeme (1833.) pripadale Gorskoj kazi.
Ovim popisom obuhvaćena su i sva današnja sela Gore - ukupno 25 (Crnoljevo i Orešek su popisani zajedno, kao i oba Krsteca).
Ukupno je u svim selima Gore popisano 2.721 muških stanovnika. Ako računamo da, prema prihvaćenom principu među istraživačima, ima onoliko muških stanovnika koliko i ženskih, ispada da je 1833. godine Gora imala više od 5.500 stanovnika. Cjelokupno popisano stanovništvo je muslimansko. Ovom broju se mogu pridodati i djeca spahija koji su posebno popisana za cijelu kazu Gora.
(Možda će nekome ovaj broj stanovnika izgledati mali, ali samo da podsjetim da je 1834. godine Kneževina Srbija imala 678 hiljada stanovnika),
 
***
Broj muškog st.novništva (zajedno s onim u fusnotama) po naseljenim mjestima bio je sljedeći:
 
Rapča (Rapçe) – 284
Restelica (Resteliçe) – 278
Brod (Brud) - 252
Šištejec (Şışteveç) – 201
Borje (Borje) – 195
Zli Potok (Izlipotok) – 191
Dikance (Dikaniçe) – 153
Globočica (Globçiçe) – 103
Kruševo (Kuruşeve) - 99
Orgosta (Orgoşte) – 91
Radeša (Radeşe) – 86
Vraništa (Ivranişte) – 80
Bačka (Baçke) – 78
Lještane (Leştan) – 77
Kukaljane (Kukulan) – 70
Crnoljevo/Orešek (Çernaleva ma'a Oreşke) – 69
Ljubošta (Libovışte) – 65
Orčuša (Orçuşe) – 63
Krstec (Kırsteç) – 51
Pakiša (Pakişe) – 43
Orčikle ( Orçikle) – 42
Zapod (Zapod) – 41
Dragaš (Dıragaş) – 38
Mlike (Milıka) – 36
Košarište (Koşarişte) – 35
 
***
U popisu se pominju i imami, koji su istovremeno i predsjednici sela:
 
Rapča – mula Durmiš, sin Bećirov (star 38 godina)
Restelica – mula Hebibulah, sin Imerov (star 65 godina)
Brod – mula Mustafa, sin Muratov (star 50 godina)
Kruševo – mula Alija, sin Velijin (star 65 godina)
Borje – mula Jusuf, sin Imerov (star 50 godina)
Vraništa – mula Danjali, sin Bajramov (star 40 godina)
Mlike – mula Hajredin, sin Ibrahimov (star 75 godina)
Zli Potok – mula Alija, sin Ramadanov (star 19 godina)
Kukaljane – mula Ahmet, sin Mehmetov (star 60 godina.
 

28.11.23

Stare fotografije iz Gore 1943/44


SAFET DOKLE (1923-1981) 

 
Rođen je u Borju 1923. godine, a preselio (umro) 1981. godine u Kuksu (Kukës). Osnovnu školu završio je u rodnom selu, dok je „građansku školu“ i nižu profesionalnu školu trgovačkog smjera završio u Draču (Durrës). Srednju školu je završio na Trgovačkom institutu u Valoni (Vlorë), koja je važila za jednu od najboljih škola u Albaniji.
 
Još u toku školovanja posvetio se umjetničkoj fotografiji. U periodu od 1934. do 1981. godine uradio je 22 hiljade negativa, koji imaju veliku dokumentarno-naučnu vrijednost.
 
Safet Dokle je bio uzoran građanin u svakom pogledu. Rodio je, podigao i obrazovao sedmero djece.
Prve fotografije napravio je sa trinaest godina. Kasnije mu se u izradi fotografija pridružila njegova supruga Đulzada Dokle (Olomani), koja je, vjerovatno, i prva žena fotograf iz Gore.
 
Safetov sin Ramadan Dokle je preko 20 hiljada fotografija predao na čuvanje Nacionalnom muzeju "Marubi".
 


 

30.9.23

Goranske narodne pesme (1950.) - Miodrag Vasiljević

 


Vasiljevićeva knjiga Narodne melodije koje se pevaju na Kosmetu, objavljena je 1950. godine kao prvenac u ambiciozno planiranoj seriji Jugoslovenski muzički folklor. 


Knjiga sadrži obiman materijal, sabran po većim mestima uže teritorije Kosova (Podrima, Gorski srez, Binačka Morava i Sredačka Župa). Mnoge pesme zabeležene su u Skoplju i Beogradu, od ljudi koji su poticali sa pomenutih prostora. Autor je pesme prikupljao od 1932.do 1948. godine.


Knjiga sadrži ukupno 536 pesama (sa varijantama), razdvojenih na notni i tekstualni prilog, i plod je saradnje sa brojnim pevačima (pretežno pravoslavnim, u manjem broju i sa muslimanima iz Gore).
Autor je knjigu podelio na tri karakteristične celine. Jedna je muzikološka (sa rezimeom na stranom jeziku), druga notno-tekstualna, dok treći deo čine prateći sadržaji: analitički pregledi, registri pevača i pesama, rečnik manje poznatih reči lokalnog govora.
U ovom radu namera mi je bila da izvučem sve pesme koje je autor zabeležio u Gori i koje su vezane za Goru i da ih objavim u zasebnoj publikaciji. 


Vasiljević  je u Gori zabeležio 46 jednoglasnih pesama, dominantno muških pevača, a u manjoj meri grupnog ženskog izvođenja. Ovom izdanju dodate su još dve pesme, koje su zabeležene u Prizrenu, a spominju Goru i Gorane. Pesma pod rednim brojem 123. i pesma pod rednim brojem 153. Ukupno 48 pesama.
Na početku ove publikacije objavljen je autorov predgovor iz knjige kao i registar teritorija (sela) i pevača u kojima je sakupljao narodne pesme u Gori. U zagradi iza imena pevača zabeležene su tadašnje trenutne godine pevača i zanimanje kao i redni brojevi pesama koje je pomenuti pevač otpevao.
U knjizi je prvo objavljen notni pa tekstualni deo za sve pesme. Ovde su pesme poređane po redosledu (po rednim brojevima) kako su ušle u originalu, s time što paralelno uz tekst ide notni zapis pesme. Postavljanje teksta i notnog zapisa jednog pored drugog daje jasniju sliku čitaocima i istraživačima.

Sve pesme iz Gore (48) žanrovski su podeljene na sedam celina:
●    Ljubavne pesme - 21
●    Pečalbarske pesme - 8
●    Porodične pesme - 2
●    Stare rodoljubive pesme - 3
●    Umetničke pesme - 1
●    Obredne pesme - 12
●    Ostale obredne pesme (žetvarske i beračke) - 1

Na kraju publikacije objavljen je i rečnik manje poznatih reči lokalnog govora. 

Kompletan rad možete pogledati: OVDE
 

15.9.23

Borbe sa Arnautima oko Prizrena (septembar 1913.)
Od 13. do 20. Septembra 1913. po julijanskom kalendaru


13. septembra prešli su Arnauti Drim ispod Vasjata, kod koga je bila kao posada jedna naša četa, i odmah je napadnu. Pošto su bili nesravnjeno jači po snazi, to su slabu posadu napali jednovremeno sa svih strana, pa odmah za tim poseli sve okolne visove i četu, koja se povlačila, potpuno opkoleli u jednoj dubokoj jaruzi i uništili je.Tako su isto prošle i slabe posade na Kalisu i Bušterici, samo što je komandir čete sa Kalisa, potporučnik Minić ipak uspeo, da im protivustane celoga dana, pa se noću probio kroz njih i stigao srećno u sastav svoga bataljona. Razume se, da je ostavio mnogo mrtvih i ranjenih. Kad su na taj način uspešno prešli Drim i probili slabi zastor našeg graničnog fronta, tada su opijeni tim svojim uspesima, sa užasnom i divljačkom drekom krenuli dalje. Jednim delom su se zadržali prema našim slabijim delovima na Ujmištu, a drugim - jačim - krenu preko Gore pravcem Vranište - Prizren.

Pokret ovih razbojnika bio je dobro organizovan, slabe posade su se morale povlačiti i za Arnaute nije prestavljalo veliku teškoću, da nastave prodiranje kroz našu teritoriju.Na Vraništu su takođe razbili jednu našu dobrovoljačku četicu i odmah tu postave svoje vlasti. Pošto je Vranište sresko mesto gorskog sreza, to i Arnauti odmah postave tu svoga kajmakama, koji se odmah dade u posao. Leteli su raspisi na sve strane, pozivali su se sunarodnicina oružje. Tu se obećavalo, preklinjalo i pretilo svima i svakome ko, se ne bi založio za svetu arnautsku stvar. Interesantna je njihova arhiva iz vremena njihove kratke vladavineu Vraništu i okolini Prizrena koju smo kasnije našli.I odmah se rastrčaše glasnici na sve strane da jave u sela, koja se još nisu digla, da je kucnuo davno željeni ,i tako dugo očekivani čas, a sela na pravcu kojim su naši razbijeni delovi prednjih četa ostupali, ustajala su bez poziva i tukla naše vojnike. Ubrzo su zatreštali gočevi i kroz najzabačenija sela i čuveni zlikozci mračne Ljume, kretoše da pomognu svoju braću. I tako je ta arnautska vojska rasla i napredovala dvema kolonama. Jedna kolona je išla preko sela Bele ka Koritniku, i njome je komandovao Mehmed-Beg od Debra, a druga je išla od Ljum Kule drumom pravo pored Drima, i njom je komandovao neki Mustafa-Aga.

Obe kolone koje su brojale ukupno preko tri hiljade ljudi, pojavile su se već 17. septembra u neposrednoj blizini Prizrena i zavladale položajima u neposrednoj blizini ovoga drevnsg srpskog grada. Položaji Guri Dervent, Koritnik i ostali, koji dominiraju Prizrenom, bili su već 18 u njihovim rukama.U Prizrenu je nastala panika. Varoš je potpuno zatvorena. Sve je živo umiralo od straha. Ljudi suuzimali puške i javljali se na službu vojsci. Komandant mesta naredio je da se oružje razda građanima i da se obrazuju dobrovoljački odredi za odbranu varoši. Trgovci, sveštenici, profesori, učitelji, bogoslovi, - sve je to sa puškom trčalo i stavljalo se pod komandu oficira. Ali u tome već počeše pristizati Prizrenu i pojačanja, i odmah izlaziti na položaje, radi potkrepljenja slabih četa X. puka, koje su uz pripomoć artiljerije ipak uspevale da dotle brane Prizren.

19. septembra naređen je opšti napad na Arnaute, koji se bili utvrdili na veoma jakim položajimaGuri Dervent. Naše trupe nisu bile još dovoljno jake da bi mogle u toku toga dana zavladati tim položajima, čije kamenite strane gotovo vertikalno padaju na niže, a sa čijih. grebena sipaju Arnauti najžešću vatru.

Sutra dan 20 preduzet je ponovni napad. Arnauti su se borili uporno. Oni imaju svoju naročitutaktiku, - arnautsku taktiku - i prestavljaju sobom žilavog neprijatelja. U trenutku kada su naše trupe najviše angažovane prema arnautskim delovima, koji su nam na frontu, pojavljuju se mnogi od njih i sa bokova i iz pozadine, - niču sa svih strana, halaču divljački i nzpadaju bezočno. Ti njihovi obilasci mogu se protumačiti samo na taj način, što i sva okolna sela ustaju na oružje i jurišaju na naše vojnike. Bilo je slučajeva, da su čak i sekirama ubijali vojnike,

Ali 20. septembra po podne već su se napadači počeli kolebati, jer napadu naših trupa na Guri-Dervent sadejstvovao je i silan napad od sela Žura, a i ozgo sa Koritnika kretao se jedan odred, koji se probio od Ljum-Kule. Oko 2 ipo časa po podne su već pojedine grupe otpočele odstupati, a između 3-4 časa Guri Dervent je bio u našim rukama. Tetovska kolona, u jačini dva bataljona 7. puka takođe se pojavila ozgo sa Šara, a odred iz Piškopeje približavao se Bicanu i pa taj načinsu Arnauti bili potpuno opkoljeni. Vojska ovih razbojnika opkoljena je po selima na našoj teritoriji, a ostatak je pobegao kroz divlje i puste gudure Ljume, kroz koje se samoArnauti znaju provući i prebegao je preko Drima.

I kad je naša kolona počela gonjenje, onda je po selima smireno dočekaju mirni građani, koji grde aramije koje im ne daju mirno živeti, ljube ruke „komandantu", klanjaju se i temenaju i stavljaju na uslugu. A međutim to su baš oni isti koji su se pre dan dva sa puškom u ruci kretali protivu tih istih naših trupa i ubijali naše vojnike.

Ovo je možda jedan od najpodlijih i najbezočnijih naroda, pri tome su tako divljačni, da kad su sami postaju strašni i opasni. Pre godinu dana mi smo im dali sve; dali smo im slobodu - onu slobodu za kojom toliki mnogo i mnogo kulturniji narodi vapiju, i primili ih kao ravne sebi. Mi smo ih hranili, mi izdržavali, jer su njihovi krajevi siromašni i pusti. I sad nam oni ovako vraćaju sva ta naša dobročinstva.

Kad je tako, i kad kod njih ne pomažu čovečanske mere, - onda, onda smo ih morali u interesu opšte srpske stvari kazniti i to vrlo osetno kazniti.


Izvor:

Balkanski rat u slici i reči
Godina I Broj 34. Strana 538.
Beograd 13. Oktobar 1913.po julijanskom kalendaru

Kompletan izveštaj možete pročitati: OVDE
 

"Treći balkanski rat" u beogradskoj štampi - Septembar 1913.

 

 

U septembru 1913. godine izbila je albanska pobuna koja nije zaobišla ni Goru. Neki su historičari ovo nazvali Trećim balkanskim ratom. Tucović je o tome pisao: ”i kada je buna izbila, Vlada je preko zastupnika ministra spoljašnjih dela izjavila da će Arbanasi biti ‘primerno kažnjeni’, buržoaska štampa je tražila istrebljenje bez milosti, a vojska je izvršavala. Arbanaska sela, iz kojih su ljudi bili blagovremeno izbegli, behu pretvorena u zgarišta. To behu u isto vreme varvarski krematorijumi u kojima je sagorelo stotinama živih žena i dece. I dokle su ustanici zarobljene srpske oficire i vojnike razoružavali i puštali, dotle srpska soldateska nije štedela ni njihovu decu, žene i bolesne.” 

Srpska vojska je izvršila i nekoliko masakara nad nedužnim i preplašenim stanovništvom Gore. To je još više pojačalo nesigurnost i ubrzalo iseljavanje u Tursku koje će u narednim godinama poprimiti dimenzije egzodusa. 

Najveći masakr je izvršen u Restelici, gdje je ubijeno 12 meštana. U Kruševu je ubijeno 8 članova porodice Mola Arifa, među kojima i dvoje dece od po nekoliko godina. U Brodu je na mjestu Zdražejec, također, izvršen masakr i ubijeno desetak mještana. Zločini su se dogodili i u drugim selima Gore - Vraništu, Radeši, Globočici. U Globočici je ubijen seoski imam mola Kahriman. Svi ovi zločini su izvršeni sa jednim ciljem - da se stanovništvo zaplaši i, u slučaju izjašnjavanja pred međunarodnim komisijama za granice, izjasni da želi da živi u Srbiji. 

 

Kompletan rad "Treći balkanski rat" u beogradskoj štampi
možete pročitati: OVDE

27.8.23

Održana promocija romana “Kazivanja Velikog leptira” autora Mustafe Balje


Još jedna hronika stradanja, još jedna Historia calamitatem! Do sada skrivana, javnosti nepoznata, u akademskim krugovima historičara, po nalogu vlasti, žigom ovjerena kao Strogo zabranjeno. Ovaj put to je priča o zločinima nad gorštacima Gore, jednog od najljepših i najmanje poznatih predjela Balkana.
Priča koja potvrđuje da se od nasilja vlasti ne može naći spas. Niti otići dovoljno daleko. Nije dovoljno što nikome ne smetaš, što si nevin, što nikakvo zlo nisi učinio! Dovoljno je što te ima i što nisi onakav kakvi su oni koji su na vlasti!
 
Iz recenzije akademika Ferida Muhića
 
 
 
U Bošnjačkom kulturnom centru u Prizrenu u srijedu, 23. avgusta, održana je promocija romana “Kazivanja Velikog leptira”, novinara i književnika Mustafe Balje. Nakon objavljenih pet knjiga poezije, Mustafa je odlučio da publici pokloni i jedan roman. Radi se o historijskom romanu koji donosi kazivanja historije Gore, tačnije Restelice, gdje je Balje i rođen.
 

Govoreći za Redakciju na bosanskom jeziku RTK Radija 2, Balje kaže da je za njega pisanje romana “Kazivanje Velikog leptira”, bila posebna putešestvija, jer se oprobao da napiše nešto što ga je godinama tištelo, nešto što je godinama bilo nagomilano u njemu.

“Zahvaljujući mojoj majci Zineti, koja je bila narator, hroničar i detaljista, imao sam priliku da čujem neke interesantne stvari iz naše historije, koncentrisane na područje Gore, tačnije Restelice, koje su me motivisale da napišem ovaj roman prvjenac u pet kazivanja. Radi se o historijskom romanu i ideja je bila da to sumblimirano znanje pretočim u knjigu a da,sa druge, strane sebi olakšam, zato što sam bio pod velikim pritiskom. I što sam se više približavao cilju i završavao roman, počeo sam da osjećam neki unutrašnji mir i neku slast koju ne mogu opisati”, priča nam Balje.

Balje kaže da ga je, još dok je bio dijete, opčinjavala ljepota i surovost njegovog zavičaja a Veliki leptir je, na neki način, metaforički u svim pet kazivanjima pokušao da dočara ljude i događaje od 1913. do 70.tih godina prošlog vijeka.

“To su pet istinitih kazivanja. U tom romanu su likovi i sudbine koje su me, na neki način, probudile da ja potražim odgovor na jedno osnovno pitanje: Kako je dio mog etnosa krčio put opstanka u najtežim sudbonosnim tranzicijskim vremenima?. Razmišljao sam o njihovim nedaćama, golgotama, gurbedžijama koji su uz teške muke izdržavali svoje familije. Sve to pod nekim “plaštom” određenih sistema. Mislim da je dosta bilo usmjenih predanja i vrijeme je bilo da počnemo da pišemo. Zar da sve što imam u glavi ostane ne zabilježeno?. To je bio moj stalni osjećaj, teret, ali sa druge strane me pekla savjest. I onda sam krenuo sa pisanjem ovog romana”, kaže Balje.

On se zahvalio ekipi izdavačke kuće Connetum iz Sarajeva, lektoru Džemaludinu Latiću, recezentu Feridu Muhiću i svima onim koji su pomogli da roman ugleda svjelost dana.

Prije romana “Kazivanja Velikog leptira”, Mustafa Balje je objavio i pet knjiga poezije: Leptiri po pločnicima (2009), Gošća (2013), Noćno putovanje (2015), Ademov mjesec (2017) i Otok od živog srebra (2021). Sa Sadikom Idrizijem Aljabakom, koautor je Antologije poezije Gore.

Autor: Meliha Murić Januz, RTK-Radio

RadioGora

1.8.23

Ispovjest Jonuza Jonuzija (Sulejmanovića), bivšeg logoraša Mauthausena

 

Izvor:
Nezavisni magazin na bosanskom jeziku „ALEM“
Godina I broj 6 str.17-19
11. maj 2001.god  


Kompletan tekst: OVDE

Desilo se, ne ponovilo se

Piše: Mustafa Balje

Blizu Linza, na oko 150 kilometara od Beča, usred čudnoga pejzaža stoji strašna tvrđava. Bila je sagrađena za uništavanje ljudskih života. Svaka stijena ovoga zdanja krije priču ljudskog stradanja.
Kroz vrata logora Mauthausena, iznad kojih je bilo ispisano: „Ti, koji ovdje ulaziš, ostavi iza sebe nadu“, prošlo je oko 200 hiljada muškaraca i žena, dok su Hitlerovi naci-fašisti u tom logoru na razne načine ubili oko 113 hiljada logoraša: Rusa, Poljaka, Jugoslovena, Italijana, Grka, Belgijanaca, Francuza, Mađara, Španaca, Čehoslovaka, Austrijanaca, njemačkih anti-fašista i drugih. Nakon Hitlerove kapitulacije, 5. maja 1945. godine, u Mauthausenu je u gasnim komorama usmrćeno 1.500 logoraša.
Jedan i jedini iz Prizrenskoga regiona, koji je doživio stradanja i golgotu i Maunthausenu je Jonuz Jonuzi, tada Sulejmanović. Rođen je u Rapči kod Dragaša, 1919. godine, a danas „slavi“ 56 godina od oslobođenja iz Mauthausena. U sinovljevom stanu kod Ćuljana, u Prizrenu, srećemo ga kako sa svojom „staricom“ brižljivo slaže slike u svom porodičnom albumu i, nakon upoznavanja, prisjeća se teških dana u austrijskom konc-logoru Mauthausen. 

Strahote Mauthausena 

 
Daleke 1940., pred sami početak Drugog svjetskog rata, bio sam na privremenom radu u Rumuniji. Nakon šest godina rada, kao dvadesetjednogodišnjak, preko kraljevske jugoslovenske ambasade u Bukureštu, uručen mi je poziv za odsluženje vojnog roka. Tebalo je da odem u Zagreb. Nakon kapitulacije tadašnje Jugoslavije, 1941. godine bivam zarobljen, uz Nezira Isakovića iz Restelice. Isaković je bio u 34. pješadijskom puku u Subotici, a zarobljen je u Sremskoj Mitrovici. Tako je počeo moj put u neizvjesno. Na hiljade ratnih zarobljenika je odvedeno u Austriju i Njemačku. Ja sam bio jedini iz Gore koji je vidio i doživio strahote austrijskog nacističkog konc-logora Mauthausena. Karakteristika tog logora je bila njegova veličina i kamenolom u kojem su logoraši radili najteže poslove – sjeća se Jonuzi i nastavlja: - Komandant logora Mauthausen je bio pukovnik SS-divizije Franz Ziereis, ratni zločinac. Imao je kćerku maturantkinju, za koju kažu da joj je jedina želja bila da joj otac napravi tašnicu od ljudske kože. To je i učinio. Najteže mi je bilo što sam praktično svakoga časa mogao biti svjedok neke egzekucije. Život logoraša u Mauthausenu  za naciste nije vrijedio ništa. Možete zamisliti, njihova mašinerija ubijala je logoraše na 33 načina. Logoraši su sistematski, psihički i fizički ubijani. Mi smo za njih bili samo „Wernichtung dur arbait“, najjeftinija radna snaga. Na „stepenicama smrti“, kako su nazivali jedan od načina ubijanja, žrtvi su stavljali na leđa 50 kilograma kamenja i on se morao tako penjati na 186 stepenika. Ukoliko bi umorni logoraš pao, stražari su puštali dresirane pse koji bi ga zadavili. Kada bi logoraši odlazili u stroju prema kamenolomu, onoga koga su nacisti željeli da ubiju, jednostavno bi gurnuli u ponor dubine 150 metara. Neke su streljale u potiljak, stavljajući ih na vagu prije nošenja u gasne komore. Jednoj povećoj grupi od oko 500 jevrejskih djevojaka deportovanih iz Mađarske, uzimali su krv, koja je kasnije bila nošena vojnicima Wermachta na ratištima. Te djevojke su potom preko noći bile odvežene u gasne komore a kasnije u krematorijume. Skoro svakoga dana je u Mauthausen pristizalo novih logoraša iz drugih konc-logora.
Svakoga dana je bilo ubijanja na najbestijalniji način. Na tzv. „Zidu žalbe i optužbe“ vezali bi logoraša okrenutim prema zidu. Tako je stajao vezan i po nekoliko dana. Stalnim batinjanjem bi ga razulareni nacistički vojnici usmrtili.
-U Mauthausenu je stradao i Xhevdet Doda, jedan od kosovskih heroja. U to vrijeme sam radio kao bolničar-sanitet u paviljonu 2, logorske bolnice. Glavni ljekar je bio dr. Čapljinsky, Poljak. Ništa nismo mogli pomoći, tu su nam donosili pretučene ili logoraše koji su služili kao eksperiment na kojima su nacisti u njihovim ordinacijama isprobavali razne pokuse. Samo u jednom malom krevetu bolnice ležalo je po šestoro logoraša – kaže Jonuz Jonuzi i uz suze, nakon toliko vremena, dodaje: - U velikom konc-logoru Mauthausen, bili su ogromni podzemni krematorijumi. Tu su u pepeo pretvarane žrtve iz gasnih komora. Prikupivši određen broj logoraša – nastavlja priču Jonuzi – u improviziranim kupatilima sa 33 tuša, i zaptivenim vratima, kroz ventilator su pustali otrovni gas Ciklon B. Taj otrov su dopremali kolima i pod oznakama Crvenog krsta. Po 30 lješeva dnevno je nošeno u krematorijum. U drugom krematorijumu, smještenom u zgradi koja je prije bila škola za časne sestre, u tzv. „Hatermanovom dvorcu“ bilo je odnošeno na hiljade lješeva. Pepeo koji su dobijali paljenjem lješeva u krematorijumima služio im je kao đubrivo za bašće. Ljudi su uništavani po raznim salama gdje su nacisti vršili kastriranje muških i ženskih polnih organa. U tijela logoraša ubrizgavali bi razne klice oboljelih ćelija rakom. Čak je bilo i ubrizgavanja benzina u venama logoaša. Marta 1945. godine deportovani su i lješevi iz Aushvitza. To su mahom bili logoraši stradali od trbušnog tifusa i raznih zaraznih bolesti. Jedan od metoda uništavanja koji su koristili nacisti, bilo je i smrzavanje. Vodom bi poprskali žrtve i tako ih zimi, na -20 do -30 stepeni Celzijevih, ostavljali van logoraških baraka. Tako su najčešće ubijali Ruse. Sve je to trajalo pet godina. Napokon je došla neočekivana sloboda. Došao je kraj ubijanju i mučenju. 

Spašavanje fizičara Mojsijeviča, Jevreja

 
U konc-logorskoj bolnici „Kranken Revir Haus“ gdje sam radio, početkom septembra 1944. godine, došli su SS-ovci da ubiju Jevreja Mojsija Mojsijeviča. On je bio fizičar iz Rusije. Na pitanje vojnika gdje je Mojsijevič odgovorio sam: „Mozsievitch ist schon tot“ (Mojsijevič je mrtav). U stvari, na bolničkom krevetu je bilo beživotno tijelo Ahmeda Osmanova, ja sam samo karticu od pokojnog Osmanova dao Mojsijeviču. Tako sam spasio fizičara od sigurne smrti. Poslije rata, jedna jevrejska organizacija „Holokaust Jad Vashem“ je za svakog onog koji je spasio nekog Jevreja dodjeljivala „medalju pravednika“. Međutim, tažili su kao dokaz izjavu spašenoga. Mojsije Mojsijevič je umro odmah nakon rata, tako da nisam mogao da dobijem tu medalju. Znam da je dosta Bošnjaka iz Bosne dobilo odlikovanje. Na kraju krajeva, ja sam to uradio iz čisto ljudskih razloga. Osjećao sam bol svakog logoraša Mauthausena, jer sam i ja bio jedan od njih – kaže Jonuz Jonuzi.  
-Na dan oslobođenja 5. maja 1945. godine, logoraši iz Mauthausena su skinuli sa ulaznih vrata logora znak kukastog krsta. Toga dana sam se ponovo rodio – kaže Jonuzi. 

Povratak kući nakon 11 godina 

 
Padom fašizma, nakon punih 11 godina Jonuzi se vraća u svoj „memljećet“, gdje počinje svoj drugi život.
Moja tadašnja vjerenica me čekala. Kada sam se vratio, sve se promijenilo. Zadruga u Dragašu mi je dala neki kupon kojim sam mogao da podignem jorgan i novu košulju. Napravio sam skromnu svadbu, jer je bila velika nemaština i nije se moglo drugačije. Zaboravio sam na nemaštinu nakon onoga što sam doživio u konc-logoru u Mauthausenu. Krenuo sam dalje u život. Učio. Zbog teške žutice od koje sam bolovao, nisam bio u stanju da završim svoje školovanje za doktora u Beogradu. Priznali su mi, ipak, Višu medicinsku školu. Tako sam pune 43 godine radio kao ljekar u dragaškoj bolnici. Svakoga dana obilazio sam pješke nemoćne i bolesne po selima Gore i Opolja. Dešavalo se da prespavam noć u nekom od sela, da bih sutra nastavio svoj posao – priča ovaj vitalan 82- godišnjak.
Kompletan tekst možete pročitati: OVDE

31.7.23

Mehmed Hamza - Hod u prazno (od čobana do Pariza)

 

 

Objavljeno u reviji za društvo, vjeru i nauku - SELAM
Prizren, Februar 2002. Broj 23.
Godina VII str.10.-12.

Kompletan osvrt možete pročitati: OVDE


Sve je kod nas bila usmena tradicija, pamćenje po sjećanju. Sve je bilo običan dan jer niko nije zapisivao. Čak se nije zapisivalo ko je i kada rođen ili umro. Svaki je pamtio neki krupan događaj i pričao: "rođen sam dvije godine poslije velikog požara na Koritniku ali koje je godine to neznam" ili "umro je za vrijeme velike ekonomske krize" što bi moglo da znači u rasponu od jedne dekade i sl.

Čudna je naša smještenost na ovim prostorima. Kada se malo osvrnemo i za nas uočavamo da nas je dugo opredjeljivala poljoprivreda i stočarstvo i to je bilo gotovo jedino zanimanje.
Ali kako živimo na jednom malom prostoru a nas je bivalo sve više brzo se shvatilo da nema mjesta za sve nas nego da se negdje mora odlaziti. Pečalba je bila jedini izlaz da se opstane ili se tako mislilo da mora biti. Postoji i termin gurbet za ovu pojavu i ona doslovno znači izgnanstvo. Mi ga tako nismo doživljavali, dobrovoljno smo se tamo priklanjali, čak, se time pomalo dičili. Uvijek smo odlazili u druge krajeve radosni da imamo kuda otići ali sa još većim zadovoljstvom i željom vraćali smo se u svoj zavičaj. Pola životnog vijeka provodiš kao zanatlija a pola vremena kao kauboj.
Da li je bilo ispravno ili ne potraga za materijalnim sredstvima, negdje na stranu i često daleko da bi se opstalo, bila je dominantna pojava koja je odlučivala naše ponašanje, pa čak, i naš karakter. To je jedinstvenost ovog dijela naroda koji, umjesto da sa planina i brda silazi u gradove kao sav ostali svijet, je pokazivao čudan osjećaj pustinjaka. Odlazio je u druge krajeve (države i gradove), ostavaljao ženu i porodicu, radio i zarađivao teško, da bi se opet vratio na planine. Ili je neviđena nostalgija i ljubav za krajem ili nešto sasvim treće, peto ili deseto. Jedno je sigurno. Takav način života stvorio je osjećaj nestalnosti, privremenosti, balansiranja: niti si tamo niti si ovamo, a može se govoriti i o raspolućenosti na dvoje, jer hoće da pripada svijetu oko sebe ali i hoće da ostane svoj na svome.
U toj razumljivoj borbi da se opstane druge dimenzije čovjekovih potreba ostajale su zanemarljive i posve gurnute na stranu. Kao da se ovdašnji čovjek iscrpljivao radeći samo fizičke poslove a da uopšte nije imao vremena da taj rad ispuni nečim što će mu dati neku duhovnu kvalitetu čineći ga bogatijim i ljepšim. Kao da nije htio da se bakće sa takvim stvarima da ne bi opterećivao ionako težak život koji je bio siromašan, a finoća je lukzus bogatih i zadovoljnih ljudi. Jedini odmor su bile svadbena veselja i običaj s tim u vezi, sunetluci i po koja gozba. Tada se moglo zaigrati i zapjevati. Doduše on je pjevao i drugom prilikom i obično jašući konja da ublaži težak rad. 

Nužda da se život održi

Privilegija učenosti je bila ograničena samo za hodže, neki su bili više priučeni, sa ponešto pročitanih knjiga i bili tu samo da ispune minimum vjerske obaveze. Teško su živeli od tog zanimanja jer ljudi nisu imali a mnogi i nisu htjeli da plaćaju imamsku dužnost. Tako su i oni bili primorani da rade poljoprivredu i bave se stočarstvom kako bi preživjeli. Ostalo im je samo da posao obavljaju dobrovoljno i fisebililah.
Koliko je bilo talentovanih i spretnih mladića koje je svakodnevnica iscrpljavala, uništavala i gušila njihovu darovitost? Koliko su za time patili, ali ih je nužda tjerala da se i to prevaziđe i opravda važnijim potrebama: da se život održi i nastavi pa ma kako bilo. I to je praksa svih takvih sredina na svijetu. Prevazići sve teškoće života sa nadom za bolja vremena. Možda će naredna generacija imati sreće da se stanje popravi a tada znači da se sve ispravilo.
Zato se često osjeća iz priča starijih ljudi da se takvo što namjerno činilo kao nešto što nema prvorazrednog značaja jer goli opstanak ne trpi takve tendencije koje mogu da znače ugrožavanje sebe, pa, i šire okoline. Ako se jednom dopusti, rezonovali su oni, eto ti pravila koje znači čisti gubitak. Narušava se ravnoteža opšteg poimanja da nas samo ovakav rad može održati i da je sve drugo opasnost i prijetnja. Kao da su ljudi dokazivali svoju postojanost samo upornim radom i angažovanjem svakoga i na sve.
Dok još nisi stasao za ozbiljan i samostalan rad imao si mogućnost da pohađaš mejtep i da to vrijeme iskoristiš da nešto naučiš od vjere, osnovno što treba da bi se poneo naziv muslimana. Da naučiš da pišeš i čitaš, sabiraš i oduzimaš i to je dovoljno da se otisneš u svijet. A ono će ti biti potrebno i kad nebudeš mogao da radiš, jer bi trebalo da ideš u džamiju, ako hoćeš, a znanje od prije ti dobro dođe.
I sa toliko malo znanja niko ništa ne zapisa, niko ne pokuša da nešto otrgne od zaborava i da ga vrijeme ne zaturi i prekrije. Kao da im slova nisu bila potrebna jer su ih znali napamet. Obični razgovori i ne traže pismenost i bilo je dovoljno da samo jedan zna pisati i da svakome napiše po koje pismo. Jesu li se svađali, prepirali i sudili, što su kupovali i prodavali i oko toga samo usmeno dogovarali i vjerovali na zadatu riječ da će tako biti.

Ugrožene obe komponente

Bilo kako bilo i kako-tako i sa velikom mukom se ipak opastalo a nada o boljitku se ispunila. Bog je dao da se i previše ima nego što iziskuje obično preživljavanje. Počelo je školovanje, gradnja lijepih kuća i luksuza svakojakoga. Zvezdani trenutci i trošenja, materijalni potencijal sa kojim se svako dičio i hvalio: ali duhovni potencijal kao da se nije makao sa mjesta. Nekako se to uvijek guralo po stranu, zanemarivalo i preskakalo. Samo da se uživa u bogatstvu i po cjeni da vlada duhovna bjeda, da ljudi budu uglađeni i dotjerani ali potpuno prazni, posni i primitivni. Kao da ta duhovnost nije osjetila materijalno bogatstvo, ostala je zakržljena, nerazvijena ili upravljana u pogrešnom smjeru. Mislili smo da nas samo materija može držati a da je duhovnost samo prati. A poznata je stvar da je materijalni život promenljiv i nestalan. Nekad ga ima dovoljno i preko toga a ponekad je veoma oskudan i redak. Ali duhovnost je konstantno puna ako je želimo imati, ona čovjeka čini trajnim i postojanim. Kažu da nema te slike koja je može poništiti.
Danas je i jedna i druga komponenta ugrožena. Jedna nam je uzeta a drugu nismo imali. Duhovna ugroženost se pokazuje upitnom jer je bila neodređena, nestalna i manipulativna. Mi smo potpuno razbacani i smeteni, neznamo gdje stojimo a sve nam izmiče ispod nogu. Tumaranje u mraku bez ikakvog pouzdanja, sve vrvi od zabluda i svi se okrećemo u jedno mjesto kao ludnici. Niti imamo svoj identitet ili smo ga nekome podarili da nam ga on čuva, a on nezna šta će sa njim da radi. Sve do dana kada će to ispariti a mi niti primjetili, a neko i zažalio, da se to desilo. Svi će slegati ramenima i isčuđivati kako se to moglo desiti i zašto?
Zašto je musliman potišten, sčućuren, povučen u sebe, nepovjerljiv i, u isto vrijeme, lukav? Spreman je da prevari, i sebe dakako, dvostruk, pun kompleksa i prepreden. Odakle njemu strogoća, poslušnost, pomirljivost i mirenje sa postojećim stanjem. Zašto je ponizan i mlitav, samo da izbjegne konflikt pa makar ga koštalo i na svoju štetu? Zašto se stavlja na stranu onih koji su jači i obično nepravedni? Zašto trpi nepravdu i slijedi je slijepo do ludosti? Zašto se toliko toga suprotno nagomilalo u njemu i zar ga to ne razjeda? I kako može sve to da podnese i ostane normalan i mentalno zdrav?... I zašto?

Kompletan osvrt možete pročitati: OVDE

26.7.23

Muhić o prihvatanju islama: Nismo bili poturčeni i prevrtljivi, ni potkupljeni, a ni slabi.


Bošnjački književnik i filozof Ferid Muhić u svojoj knjizi „Islamski identitet Evrope“ piše o prihvatanju islama na Balkanu, što je često sporna tema koju obilato zlorabe i krivo interpretiraju srpski i hrvatski historičari, pokušavajući nabaciti Bošnjacima neku vrstu grijeha ili krivice što su navodno izdali „pradedovsku veru“.

Ne, dragi moji Dobri Bošnjani – Bosanci – Bošnjaci, kao i vi Albanci muslimani, i Goranci, i Torbeši, i Pomaci: nisu vaši preci bili ni slabi, ni prevrtljivi kada su prihvatili islam! Nego su, znajte, imali svoje razloge.

Nisu oni bili ni 'poturčeni', ni potkupljeni, niti su okrenuli 'ćurak naopako'. Moramo biti svjesni činjenice da se svaki čovjek prema vjeri odnosi iz središta sopstvenog bića, da upravo tu, gdje definiše svoj odnos prema Apsolutu, glavnu riječ daje najplemenitijim motivima za koje je sposobna ljudska duša.


Stoga je, nužno, imati u vidu, shvatiti, da su u takvoj odluci ti ljudi stremili visinama, da su bili inspirisani najljepšom i najplemenitijom mišlju za koju je ljudsko biće sposobno, i da su realizaciju svoje spiritualnosti našli upravo u islamu!

Težili su savršenstvu duše, dali su svu predanost obavezi uzvišenosti, nad svakom sigurnošću ovog života i ovoga svijeta, i to su potvrdili mnogom junačkom smrću za sopstvenu istinu!

Nikakve tu krivice nije bilo, niti iko ima pravo da prebaci makar jednu riječ bilo kome u pitanju vjere, jer je u pitanjima vjere svako odgovoran samo za svoju odluku, i samo pred Bogom“, piše Muhić.


Ferid Muhić, univerzitetski profesor, filozof i književnik, rođen je 1943. godine u selu Mahoje kod Zavidovića, Bosna i Hercegovina. U svojoj bogatoj akademskoj karijeri predavao je na Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, te na drugim univerzitetima širom svijeta, kao što su: International Institute of Islamic Thought and Civilization u Kuala Lumpuru, Florida State University, Syracuse University, te na univerzitetima u Jugoistočnoj Evropi. Uže oblasti njegova interesovanja su savremena filozofija, kulturna antropologija, estetika, politička filozofija i filozofija religije. Objavio je više djela iz navedenih oblasti, kao i više književnih djela, među kojima su: Kritički metodi, Filozofija ikonoklastike, Motivacija i meditacija, Štit od zlata, Noumenologija tijela, The Study in Fragmentation and Despair, Logos i hijerarhija, Mišljenje u akciji, Smisao i vrlina, Filozofi utješitelji, Filozofija religije u njemačkom klasičnom idealizmu, Ex cathedra, Falco Peregrinus, Sto koraka iznad, Dim ugarka snova.

Pročitajte Uvod i predgovor iz knjige Islamski identitet Evrope: OVDE

24.7.23

ŽIVIME NIS PESNA - Nevrus Mehmeti

The Illustrated London News. February 1878
 

Jen den vo selo dojdoha dva čauša. Doneslje ferman od Sultan Hamita. Negova askerija propanuje nis ratoj preko Azija i Evropa. Trebet da se soberet nizami od sve nahije. Hojćeš-nejćeš, mora da ideš. Nekoj šo ne beše doma, šo beše idan na gurbet ke babovci, se spasiv. Pa i nekoj koj čuh za ovja, skrišum izbega i se skri vo Bosno ke gurbetlije borske. Za tri dena se sobraha 76 nizami samo od Borje. Pa koljko se od druge sela gorske nikoj ne zn'je. Četirijeset od Borjani ne beha ženeti, drugiti muži so deca i so familije. Deset od ovja imaha izvadene dejke, nišanlije i se spremiha za svadbe vo ljeto. Toga ima vo selo sve: ljeb, patlidžani, piperike, kromit i meso koljko sakaš. I sve ima, sve.


Vo selo pana ka čuma. Nikomu ne mu se ide nizam. Ne im se odvovaše decam od babofci, mužim od žene, gljedancam od gljedanice. Kakva oneme selo. I deca sedet pojće pri babovci. Rat nikat ni biv hubav ni će bide. Poginalje mladi na naprešne ratoj ka vo Karadak, vo Đirit i take druge. Beljki ne pogubilje život, koj zneje. Samo doma ne se vratilje više, nikakov haber ni trak od nih.
Sega kakva ni kučića ne lajet, samo uvivaje. A im se fatif glas? Svim im je krivo. Mladi zaljubeni, ne ideha doma svua. Cev den sedeha so gljedanice svuje. Pa i noća sedeha zajeno. Se šetaha. Selo se izbuni. Za dva dena trebeha da spremajet jadene za put i obljeklo. Fermandžije čauši napišalje 76 duše od Borje. Od sve sela gorske će idet. Grupa od Borje će se staj so Globočani, Krušejani, Resteljičani, Šištijani, Brođani vo Restelica. Od tuje zajeno će zaminet za na Vraca du vo Skopje. Vo Skopje će jahnet na pampuri.


Zajde s'nce i se razdeni. Stignaha i zajdoha još dva dena druge. Treći den vo sabah rano preko Pljevniče se sobraha na Jasen Dovnomahavci i Šundinci, preko Julica sljizaje Gornomahavci, se stavaje so Čikorinci. Žene, devojke, deca, svi gi praćaje. Nekoj so ruka briši s'vze, nekua žena so kraj od krpče elj burmulak od glava, devojke vađaje malo čahmice i karafilji od puas, im go davaje gljedancam so sve mindiljče bećarsko. Zaminujet preko Brce za na Ploča. Ovja put odbraha da se zdravujet so babovci elji majke šo im spijet tuje vekuječno. Koj zn'je a će se vratet više da se zakopet pri nih. Od Brce se viđi sve selo na ruka. Od ke Dve crešne, tuje ke prajlje uranik za Đurđevden, vraćaje glave i mahaje ruke so starke šo iljezlje na porta da gi praćaje. Ne možet da frljet ni jeden kreč pojće od staros. Ruke im se treset, ruke samo damari, trup prekukaljen od godine, zavijen so haljišta obeljene, samo šo sedet na nih.
Se pocrne Brce od ljuđi. Nekoj ruka za ruka, nekoj so torbe na ramo, zaminujet od ka izučilje dova nad grob ocov, materin, sestrin elji bratov. Z'đni pozdrav beše na Ploča. Od tuje se viđet sela goranske. Se iskršiha glave grljejeći jena so druga. Ostanaha ruke dignate, mahajeći nizamim. Mladi mahaha mindiljčića šarene šo im dalje gljedanice, a gljedanice trnavaha krpčića od glave svuje i im mahaje dur zaminaha za vo Prisje. Dejke se sobralje tuje kup i zeha da pujet:

Trna pampur, mori nane, trna pampur,
Trna pampur, mori nane, so nizami,
Svi se deca, mori nane, svi se deca,
Svi se deca, mori nane, neženete
Ostailje, mori nane, ostailje,
Ostailje, mori nane, gljedanice.

Pojće od nih, mori nane, pojće od nih,
Pojće od nih, mori nane, nišanljije,
Dadenice, mori nane, nišanljije,
Nišanljije, mori nane, askerice.
Svi će idet, mori nane, svi će idet,
Svi će idet, mori nane, dur vo Stambol,
Askerlak je, mori nane, askerlak je,
Askerlak je, mori nane, mlogo težok,
K'smet da je, mori nane, k'smet da je,
K'smet da je, mori nane, da se vratet
Vo memlječet, mori nane, vo memlječet,
Vo memlječet, mori nane, đuzelj Gora.
Gi čekaje, mori nane, gi čekaje,
Gi čekaje, mori nane, gorske dejke,
Gorske dejke, mori nane, sve pristalje,
Sve pristalje, mori nane, ka hurije.


Pesna ljeta preko veter i stigna vo planina. Nizami ga zeha so sebe, vo vazduh nis usta du vo duša. Ona stigna du vo Skopje, pa du vo Stambol. Sega pocrne planina od Gorani: Borjani, Zljipotočani, Šištijani, Krušejani, Resteljičani i Brođni. Izbegaha od strah i vuci i mečke. Više nihne glave se vrtet orloj i jastremi. Ka će zastanet da odmoret, nekoj tutun vrti, nekoj nekuje jabuko elj hajva dvoj so drugara, nekoj malo ljeb da ne go ostaj put. Poslje kup će se soberet i će krisnet: De-de-ri, ori- Goranko, i-hu-huuuuu! Poslje će ga vratet na dejke od sela svuje: Borjanko, Šištijanko, Resteljičanko, Brođanko, Krušejanko, Globočanko i druge. Ozvivajca se ozviva du vo sela goranske i vamo dejke hickaje.
Se obesiha zanadolu, za vo Tetovske sela. Zeha put za vo Skopje. Ka se pribljižiha pri Skopje, srcina kakva zastanujet. Još ne im se veruje koljko daljeko došlje, ne im se trnava od um ke ostajlje najmilje svuje.

 

Kompletan tekst možete pročitati: OVDE

20.7.23

Le Temps 1913.

 

Tokom balkanskih ratova francuska dnevna štampa preuzimala je izvještaje o dešavanjima sa terena iz Beograda i redovno objavljivala izvještaje za svoje čitatelje.

Novine Le Temps pod rubrikom Les Affaires D`Orient (Orjentalni poslovi) svakodnevno su pratile dešavanja sa Balkana.
 

Objava od 12. decembra 1913. donosi kratak izvještaj: 

 

Na srpsko-albanskoj granici


Naoružani Ljumjani ušli su na srpsku teritoriju kod sela Rapča. Uzeli su 165 ovaca i 102 koze i odveli ih sa sobom u Albaniji. Ovaj čin pljačke nije usamljen i srbijanska je Vlada, pred pritužbama svojih poslanika u nedoumici, ne znajući  kome da se obrati protiv  ovih činova jer u Albaniji još nema odgovorne vlasti.


19.7.23

Odlomak iz romana "Istanbulske rane" - Šefit Ljajko

 

Nazif Dokle

XXV
(strana 143.-150.)


Abaz je opet na klupi i čeka da se pojavi Uzair. Začudio se kojom brzinom Uzair stari i pomislio da se i on čudi njemu, jer vreme vredno radi posao za obojcu. Išao je poguren i mršaviji od njihovog poslednjeg susreta pre dva meseca. Kad je stigao prekori Abaza:
- Dok ti lenčariš kod kuće, ja ovde gomilam blago. Smestio je sanduk da ne smeta prolaznicima, disao je teško i brzo. Seo je i ćutao, za drugu rećenicu je morao da prikupi snagu.
- Zašto nisi dolazio tako dugo?
- Muče me noge.
- Muči i ti njih - našali se Uzair.
Abaz je došao sa namerom da nešto sazna o tajni sličnoj Uzairovoj. Hteo je da pita Uzaira da li je nekada nešto čuo o hadži Jusufu, da li je lutajući Istanbulom sreo nekoga koji ga je video ili pričao sa njim. Hiljade Goranaca je napustilo Goru ali je samo za hadži Jusufa i Uzaira ostala priča, koju prepričavaju ili pevaju ljudi u Gori.
- Da li neko zna koliko je Goranaca izgubljeno u Istanbulu, Solunu, Skoplju, Tetovu? - upita Abaz.
- Zašto izgubljeno, zar nam ovde nije lepo? Šta bi sada radio u Globočici? Sedeo bi na čepenecima, pušio čibuk i punio se grehova ogovarajući ljude.  Pogledaj, tvoj štap vredi koliko jedno konjče tamo. Sedimo kraj Bosfora, gledamo ovu lepotu. Ja poznajem malo ljudi ovde, zašto bi ih brojao?
- Nikad me ne pitaš vidim li tu lepotu, gde su moje misli, šta mi je pred očima? Zar smo ovde bezgrešni? Svi ovamo ližemo ranu koja se zove Gora, a ona nikako da zaraste, krvari, sa njom i umiremo. Ližu je i leče svi Goranci gde god ih ima.
Dok je Abaz pričao, Uzair se osvrtao kao da traži tu ranu na sebi. Krivo mu jer je Abaz pogodio šta ga muči od dolaska, što zna za ranu o kojoj priča, a ubeđivao ga je u ono što ni sam nije verovao. Abaz nastavi:
- Svi smo mi ostavili nevesele priče, samo su neke tužnije i duže se pamte od običnih. Neke su i opevane. Čuo si za pesmu o Džemilji i hadži Jusufu? On je mnogo pre tebe došao ovde. Jesi li ga zatekao, ili čuo nešto o njemu?
- Nisam ga zatekao, niti video. Zatekao sam čoveka koji ga je video i razgovarao s njim. Zvao se Ajvaz. Bio je iz Radeše i prodavao je bozu po Istanbulu. Dolazio je ovde, ostao bi dve-tri godine i ponovo se vraćao. Jednom sam popio bozu kod njega, a on je kupio đevrek od mene. Tako smo se upoznali. Shvatio sam da voli razgovor pa sam ga rado slušao. Čuo sam mnogo priča od njega. Sa smehom mi je ispričao kako je kobila halvadžije iz Gore na trkama pobedila carske konje. Kad su pitali halvadžiju: "Kako si znao da će pobediti?" On im je odgovorio: "Kad je jedom pobegla i zbacila sanduke sa halvom, trčala je tako brzo, da konopci nisu dodirivali zemlju."

Pričao mi je da je po dolasku video hadži Jusufa. Dok je razvrstavao metalne novčiće i zadovoljan pevušio pesmu o Džemilji i Jusufu, preplašila ga je pojava visokog čoveka koji je oslonjen na štap slušao bozadžiju kako u zanosu peva pesmu. Ajvaz se prepao da mu ovaj ne pokupi pazar, hteo je ustati, ali mu je neznanac pokretom ruke dao do znanja da su mu namere časne. Čovek ga je tihim glasom, na goranskom jeziku, zamolio: "Nastavi da pevaš, stao sam samo radi pesme. Od koga si je čuo?." "Pevaju je otkad je Jusuf otišao iz Gore." "Da li znaš da je otpevaš od početka do kraja?" Ove su reči umirile Ajvaza, povukao je ruku sa novcem i počeo da peva:

Šo bilo čudo golemo,
vo tija selo Kruševo,
Jusuf ga turi Džemilja,
Džemilja mlada manesta,
Džemilja bela i crvena,
Džemilja fidan bosiljok,
Džemilja nišan vo selo,
Džemilja gorska hanema.
Jusuf se vraća od Prizren,
Od Bara se naturuje,
pvčari ge prašuješe:
- Ovčari, mladi čobani,
čije se ovja svatoji,
Od Bela Zemna nadolu?
- Ej more Jusuf hadžija,
oni se svi Šištijani,
na bele džokoj Jusuf jahnale,
Džemilja Jusuf, će ga zimaje,
daleko će ga, Jusuf, oneset,
vo tija selo, Jusuf, Šištejec.
- Razijo, ovčja pačunko,
zatvori vrate, pendžeri,
da ne gi čujem tupani,
ka će ga digaje Džemilja,
Džemilja, mlada manesta.
- Ne žalji Jusuf, ne želaj,
majka ti našla poarna,
poarna Jusuf i poubava,
Isljam-agina pljevnarka.
- Osedlaj mi sestro, kojna dorija,
da ga ispratim Džemilja,
do novoselske bačila,
do šišteečke grobišta.
- Svatoi svi Šištijani,
a će mi izin dadete,
Džemilja da ga darujem?
- Džemiljo, gorski trndafilj,
podigni duak nagore,
još jen put da se viđime,
i halaf da se činime.
Daroji ti som donesov,
kapa so dukati - đerdan nareden,
od mene ti je amanet,
na druga oja ne ličet.
- Ej more, Jusuf hadžija,
ne digam duak od čelo,
od tebe imam avalje.
Zamalje Jusuf premalje,
ke novoseljske bačila,
na šišteječke grobišta.


Dok je pevao, s vremena na vreme, podigao bi pogled ka čoveku koji je stajao oslonjen na štap. Primetio je da su mu niz rohavo, nekada lepo lice, tekle suze. Kad je završio, Ajvaz ga je upitao: "Zašto plačeš?" Čovek, ne krijući suze, odgovori: "Zar nije tužno? Da li se u svim selima ovako peva?" "Ja je ovako znam. U drugim selima je malo drugačije pevaju. U nekom selu okrive Jusuf-hadžijinu majku, u nekom njegovu sestru, u nekom Džemilju." "Da li negde okrive Jusufa?", upita čovek. "Ne", odgovori mu Ajvaz, "ali bi trebalo najviše njega kriviti kad je mogao da ostavi takvu ženu." "Jesi li je možda nekad video?" Ajvaz je bio iskren: "Nisam, ali oni koji su je videli pričaju da je dosta propatila. Rodila je sina i dve ćerke. Lepotu i stas ostavila je kopajući njive. Neki pričaju da je i pored muka i starosti, koje su je stigle, lepota nije napustila. Ponekad radi kao "mešilja", hleb mesi za svadbe i sunete. Kažu da često spominje hadžiju Jusufa i kune njegovu majku i sestru. Pričaju ljudi da joj Jusuf šalje poklone. Zašto ti svo vreme plačeš? Da nisi možda poznavao Jusuf-hadžiju?" Starac je sporo podigao glavu, obrisao namučeno, preorano lice i odgovorio: "Ja sam Jusuf, ja sam taj nesretnik o kome pevaš. Ćesto je pevaš, više puta sam te čuo, bežao sam misleći da me poznaješ i da je u inat meni pevaš, ali sam danas sakupio snagu da je čujem do kraja. Ti si drugi čovek iz Gore s kojim sam razgovarao i, verovatno, poslednji. Znao sam još jednog iz Broda, bio mi je veliki prijatelj. Po njemu sam slao poklone Džemilji. Znam da ih je dobijala. Ovaj pojas koji imam na sebi, ona je poslala. Nikad ga ne skidam, često rukom pređem preko njega kao da milujem Džemilju. Ostavio sam u amanet da me s njim ukopaju." Ova priča je teško pogodila Ajvaza. Ruka u kojoj su bili novčići se ponovo opusti i otvori. Sitan metalni novac se presijavao na suncu. Jusuf je gurnuo ruku u džep i izvadio dva velika zlatnika. Sagnuo se i spustio ih na Ajvazov dlan, među potamnele bozadžijske novčiće. "Jedan je za tvoj trud, za pesmu, a drugi ćeš dati Džemilji, ako je još živa, ili njenom sinu u Šištejec." Veliki zlatnici ispuniše ruku, a metalni novčići, kao postiđeni njihovim sjajem i veličinom, nestaše u ruci. Ajvaz je još dugo ostao nem. Kad je podigao oči, nikoga nije video. Da nije bilo zlatnika u njegovoj ruci, zakleo bi se da je sve bio san. Ovako, kada na jesen ode u Radešu i pokaže zlatnike, ljudi će mu poverovati da je video Jusufa.
Jusuf-hadžiju više niko nije video.

Umoran od priče, skrhan Jusufovom i svojom tugom, Uzair ustade, uze kolica i krenu. Abaz je gledaoa za čovekom koji se nije osvrtao, a korak bio sve sporiji i nesigurniji. Nazirao je Uzairov kraj, a znao je da ni njemu nije ostalo mnogo.

Kada Abaz izađe na obalu Bosfora, zahvati ga nevreme. Dok mu je hladna kiša šibala u lice, a talasi besno rikali, Abaz je zamišljao da se to Jusufov duh propinje, muči i ječi da savlada Sedmoglavu aždaju i da se preko balkanskih planina nađe pod Kalabakom, nad Šištevcem. Verovatno se tamo leluja duh Džemiljin i željno iščekuje da zagrljeni nestanu u prostor bez vremena. Još će mnogo Goranaca slušati ovu Jusuf-hadžijinu borbu nad Bosforom. Kad će pobediti sedmoglavu aždaju i kad će stići pod Kalabak, niko ne zna.

Kompletan odlomak u pdf formatu: OVDE

1.5.23

Zanati Gore


Zanati su se u Gori preobražavali uporedo sa vremenskim potrebama: jedni su išćezavali, a drugi se pojavljivali. Prije stočara i slastičara Gorani su bili iskusni kovači i puškari (tufekdžije). Ova se tradicija potvrđuje još prije XVII vjeka, kada se još nije počelo masovno sa proizvodnjom vatrenog oružja, pa sve do četrdesetih godina XX vjeka. U novije vrjeme o ovoj temi pisali su Nazif Dokle, Milisav Lutovac, Đurđica Petrović i drugi.

U prvom proznom djelu napisanom na albanskom jeziku „Cuneus Prophetarum“ (Družina proroka) od Pjetëra Bogdani, koje je štampano u Padovi (Italija) 1685. godine, spominju se Gorani kao majstori dimiskijskih sablji.

Priserenë Çelepij,                                Rudarski Prizren
gjithë nd` armë mbukuruem,               sa svih strana oružjem proljepšan
Prej Gore dimisqij,                            Od Gore damaskih sablji
trim i fort me luftuem .                        junak za ratovanje.

U oskudnoj literaturi o sabljama "dimiskijama" može se pročitati da je to tip povijene sablje sa ukrasima, koja se kovala u Damasku, po kojem je i dobila ime. Na Balkanu su se takve sablje kovale u Prizrenu i Sarajevu. Zanatlije koje su ih izrađivali zvali su se sabljari i još od 1477. godine imali su svoju ulicu. Sablja dimiskija se spominje i u narodnim pjesmama Bosne i Srbije (britka sablja dimiskija, ljuta dimiskija, plamena dimiskija).
U literaturi na engleskom navodi se da su zapadni naučnici vjekovima pokušavali da otkriju tajnu kovača sa Bliskog Istoka, koji su širom tadašnjeg svijeta bili poznati po izuzetno savitljivom metalu od koga su pravili sablje. Prave dimiskije su bile retke i vrlo cenjene (skupe), prepoznatljive po šarama koje su najčešće u obliku linija, suza ili talasa.

***
Najstarija poznata puškarska čaršija u Prizrenu zvala se Doda čaršija. Nju su osnovali Gorani, koji su pre toga bili šegrti i kalfe kod puškara Dode u Debru. Posle njegovog ubistva oni su pobjegli iz Debra u Prizren i otvorili puškarske radnje, pored kujundžijske čaršije, gdje su se već nalazile radionice nožara. Neki od poznatih prizrenskih puškara su: Adem usta, Liman Namlidžija, Jusuf Nazli, Hamza Suše, Ibrahim Jamin, Ismail Jahija, Aguš Šato, Abdulkader Ekrem, Azis usta. Za vreme Mladoturske revolucije izrada pušaka je zabranjena. U Prizrenu je tada većina puškara prešla na srodne zanate - bravarski, mehaničarski, nožarski. Na početku balkanskih ratova u Prizrenu je bilo još oko 10 puškarskih radnji. Nakon Prvog svetskog rata ostalo ih je samo tri i to sve Gorana - Huseina Ramadana, Ahmeta Bektaša i Etema Šeapa. Oni su se bavili raznim mehaničko-bravarskim poslovima i opravkom lovačkih pušaka.
Puškarstvom se u Peć bavila porodica Husein, poreklom iz Gore, iz sela Zlog Potoka. Najbolji majstor iz te porodice bio je Dako Husein.
Kao najstariji puškari u Tetovu pominju se preci porodica Karo i Kajkuš, s početka XVIII vjeka, porjeklom iz Albanije.

***

Milisav Lutovac koji je pisao o zanatlijama Gore postavlja pitanje: Zbog čega se puškarstvo odomaćilo i razvijalo u planinskoj Gori, a ne u drugim krajevima koji su za to imali povoljnije uslove? Moglo bi se pretpostaviti da je na to uticala blizina gradova Prizren -  Debar - Kruševo - Elbasan. Kroz historiju stanovništvo Gore je bilo u bliskoj korelaciji sa ovim gradovima, poznatih središta za izradu oružja u XVIII i XIX vjeku.

U XIX vjeku, austrijski konzul J. Han, Prizren naziva glavnom oružnicom Balkanskog poluostrva. Profesionalna i porodična povezanost između puškara i kujundžija Prizrena, Skoplja, Debra i Tetova doprinosila je i povezanost u plasmanu gotovih proizvoda. Najveći obrt vršen je posredstvom prizrenskih kujundžija i trgovaca oružjem. Trgovci su išli do 80-ih godina XIX vjeka obično dva puta godišnje sa velikim karavanima do Egipta, Sudana, Persije, Arabije i Indije, i to putem koji je preko Ferizovića vezivao Prizren sa Skopljem i dalje sa Solunom. U toj vanevropskoj trgovini oružje se prodavalo uglavnom kao oružje iz Prizrena, s obzirom na reputaciju kao najvećeg proizvođača oružja na Balkanu.


U sklopu oružarske delatnosti Debru pripada značajno mjesto kao centru u kojem se izrađivao poseban tip pištolja i poseban tip puške sa sistemom opaljivanja na kremen. Debar je imao vremenski primat u proizvodnji ručnog vatrenog oružja. U tome je vidnu ulogu igrala ekonomska i demografska povezanost Debra sa Albanijom.

Elbasan, na starom putu Via Egnatia, predstavljao je vezu Italija - Drač. Sam Elbasan je imao solidnu zanatsku bazu i pojedine porodice tokom XVIII vjeka naselile su se u Gori. Široka mreža puteva povezivala je Elbasan sa Strugom i Ohridom, Bitoljem i Solunom. Tim putevima dolazili su preko Elbasana do Drača glavni trgovački artikli Makedonije, a istim putevima prodirala je u unutrašnjost Balkana i evropska roba koja je bila potrebna novom zanatskom i trgovačkom sloju stanovništva.

Stanovnici makedonskog Kruševa su bili stočari, zanatlije i trgovci. Kao stočari leto su sa svojom stokom provodili na Šar planini, a zimovali u Grčkoj i na morskoj obali Makedonije.

***

Dodao bih da se za razvoj zanata u Gori treba obratiti pažnja na stare zanate prvih muslimane (selo Mlike) kao i o kontinuitetu stanovništva. Vjerovatna je pretpostavka da neki stari zanati vode porjeklo još iz Srednjeg vjeka, kada su oni, kao što se zna iz starih pisanih dokumenata, bili odomaćeni po selima. A ko su bili ti stanovnici koji su se bavili pomenutim zanatima i kakav je bio etnički sastav samog stanovništva do sada se gledalo jednostrano, zapravo svako ko je iz okruženja pisao o Gori, svsrstavao je stanovništvo u njihovom korpusu. Makedonska, bugarska i možda najviše srpska historiografija je iznosila pretpostavke da je stanovništvo slovenskog (srpskog, makedonskog) ili bugarskog etničkog sastava. Međutim, porjeklo stanovnika Gore je složeno i kompleksno pitanje. Da se stvari dodatno razjasne ili zakomplikuju Tatjana Katić u svom radu o Prelasku na islam Gore i Opolja, analizirajući turske katastarske popise iz XVI vjeka nabrajajući sela sa albanskim stanovništvom (Miđon, Orčikle, Ljojme, Nimča, Zapod, Strezevo, Orešek) navodi i selo Mlike. "...u selu Mlike, živjeli su samo Albanci, pored četiri muslimana (ne navodeći imena) upisani su i: Điđi Đon, Todor Lika, Prend Tola, Đon Gega, Gega Lazar i Nev Lika",  i na osnovu imena popisanog stanovništva zaključuje "da su prvi konvertiti uglavnom bili Albanci".

Đurđica Petrović (1927 - 2003),  nekadašnji kustos Vojnog muzeja, profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu nastanak puškarskog zanata povezuje sa barjaktarima. "Osnivanje barjaka (manjih teritorijalnih jedinica) na tlu sjeverne Albanije krajem XVII vjeka usljedilo je kao jedan od metoda pacifikacije stanovništva poslije niza pobuna protiv uvođenja timarskog sistema u XVI i XVII vjeku. Na čelu barjaka bili su postavljeni barjaktari, ljudi iz plemena. Na zahtjev države svaki barjak je u prvim fazama svog razvitka trebalo da da 50 ljudi. Docnije se taj broj penjao i do 400 ljudi. Država je bila obavezna da tokom njihovog angažovanja u vojnim pohodima za njih pribavlja hranu dok je nabavka oružja bila briga barjaktara. Prema tome, institucija barjaktarstva neminovno je morala da bude povezana sa nabavkom oružja za ljudstvo barjaka, bilo  kupovinom ili osnivanjem oružarskih radionica".

***
Poslednji puškari živeli su u Gori sve do Drugog Svjetskog rata (Đimšit iz Rapče i Mustafa iz Kruševa). Na Austro-ugarskom popisu stanovništva iz 1918. godine popisani su poslednji puškari iz Gore, većina iseljenih u Tursku,  njih 27. U popisu se javljaju i prezimena Tufekči/u i Puškari u nekoliko sela Gore (Krstec, Rapča, Ljubošta, Radeša, Vraništa, Leštane, Zli Potok, Dragaš).

Puškari prema popisu:

Krstec
(1. Aslan Maksud Bardhi (67), 2. Maksud Bardhi (35), 3. Muhamed Bardhi (26), 4. Fehim Maksud Tufekčiu (48), 5. Rizvan Murat (65), 6. Skender Husein Bučali (55)).

Rapča
(1. Sali Sala Ćehaja (55), 2. Ismet Sejdi Ćehaja (45), 3. Esad Sejdi Ćehaja (52), 4. Behadin Ilijas Maloki (50), 5. Đimšid (38), 6. Destan Tosun Puškari (60), 7. Džemali Tosun Puškari (40), 8. Vebi Tosun Puškari (25), 9.Muharem Tosun Puškari (18), 10. Ramadan Husmen Luta (30), 11. Fehim Ali Mirta (60), 12. Fahik Ali Mirta (26), 13. Aslan Feta Zuberi (65)).

Orgosta
(1. Ramadan Ibiš Liman (50), 2. Šemsidin Ibiš Liman (48), 3. Ramadan Selim Bećir (68), 4. Vejsel Rahman Zuber (60)),

Restelica
1. Mohamed Mehmed Dželap (56)

Kruševo
1. Mustafa Hamza Durak (32)

Šištevac
(1. Arif Jahja Jahja (80), 2. Redžep Jahja Jahja (65)).Arhivski izvor:
Österreichische Akademie der Wissenschaften
(Archive of the Austrian Academy of Sciences)

Literatura:


1. Pjetër Bogdani - Cuneus Prophetarum, Padova, 1685.

2. Nazif Dokle - Gorske Tufekdžije, Kosovski Avaz II br.24 Prizren, 2000.

3. Đurđica Petrović - Balkansko oružje (XII - XIX), Beograd, 2013.

4. Milisav Lutovac - Gora i Opolje, Beograd, 1955.

5. Tatjana Katić - Prelazak na islam stanovništva Gore i Opolja, prema osmanskim katastarskim popisima, Istorijski institut Beograd

6. Kosta Kostić - Naši novi gradovi na jugu, Beograd 1922.


16.4.23

U POHODU GORI - Reportaža o Mličkoj džamiji (1993. godine)

Na slici:
Enver Batiu (istoričar), Ahmed Murati (imam u selu Mlike), Mustafa Balje


Izvor:
Reportažu pripremio:
Nesim A. Mustafi
GURBEDŽIJA - Broj 11, mart 1993, strana 6-8


Naša efemerna poseta selu Mljike u Gori, kraj Prizrena, izrodila se u pohod, koji bi se, svakako, mogao upisati u neispisane stranice istorije i kulture nas Muslimana sa prostora Kosova a i šire. 

Uz melos ovoga podneblja i audio-kaseta koja nam i ovom prilikom pomaže da bliže dočaramo Goru, nastavljamo put za Mljike.
Selo skriveno u njedra Šar-planine, sa oko hiljadu duša, leži i ćuti kao da nešto krije i pritajeno čuva za neka buduća vremena. Tih letnjih meseci selo oživljavaju deca gurbedžija, koja provode ferije u prelepom i čistom kraju. Tako je bilo i ovoga puta.
Odlazimo pravo u džamiju. Petak je, vreme džume namaza, a za taj namaz se bilo okupilo petnaestak ljudi, uglavnom starijih meštana. Ulazimo u malo ali besprekorno uređeno dvorište kako dolikuje samo urednom verskom objektu kakva je džamija u Mljike. Nazvasmo selam. Uz "Vealejkumusselam" i topla dobrodošlica uz merhaba. Posle predstavljanja poče uobičajni razgovor. Sedim pored Envera, ali ploča sa minareta koja gleda pravo u mene i ja u nju kao da mi ne da pravog mira. Uz moje uporno insistiranje gospodin Enver ustade da obavi posao zbog kojeg smo zapravo došli. Zureći stalno u ploču i pišući te hijeroglife gospodin Enver me povremeno gleda i izgovara "Neverovatno, neverovatno!", kao da je promenio i boju lica i boju glasa.

Čitki prepis sa orginal mermerne ploče Enver prevodi i on doslovca glasi: "Sagradio (dogradio) ovu veličanstvenu džamiju Ahmet-aga u godini 1238, kao što je bila sagrađena 688." (hidžretska). 


To je ono što vas navodi ponovo na razmišljanje. Zašto je naše (Pagus) selo neispitano? Zašto nauka nije kročila ovim prostorima? Možda je ovim prostorima u svoje vreme kročio samo Jovan Cvijić, ali je njegov zadatak pored ostalog bio i uništavanje ovakvih i sličnih tragova. Meštani su ovu ploču čuvali skrivenu po tavanima kuća i džamije, zamotanu u krpe i vreće. Znali su da tu nešto važno piše. Generacije su to činile tako. Pita se čovek: koliko su nam nova saznanja stara? Koliko su činjenice mogle da nam budu bliske a vremena ih učinila dalekim! Zašto je moralo da padne toliko prašine na našu istoriju i kulturu? To su pitanja za posebna istraživanja i neka izvoli nauka.

Odmah se postavlja pitanje: kako je dospeo muslimanski živalj na ovo područje u to vreme. Na ovo pitanje postoje dva moguća odgovora: - prvo, za vreme krstaških ratova (1095. - 1291.), ili drugo, ostajanjem na pogodnim mestima u vreme trgovačkog tranzita koji se obavljao na širokim prostorima, uključujući i pravac Bliski Istok - Dubrovnik.
Naime, u selo Mljike i dan danas postoji oko tridesetak domaćinstava (mahala) zvani ALEPOVI. Isto toliko a možda i više, Alepovi ima u gorasnkom selu Kruševo. U današnjoj Siriji postoji i dan danas grad Alep, drugi po veličini posle Damaska. U vreme Krstaških ratova grad Alep je bio veći i važniji grad u odnosu na Damask. Alepovih na ovom području je bilo mnogo više. Osni su se iseljavali u druge krajeve, a najviše u Povardarje (Makedonija) i Jedrenje (Turska). Poslednja familija koja se odselila za Jedrenje u vreme represije Rankovića je Emini Amita, da bi njegov brat Hadži Faik i mnogi drugi otišli između dva svetska rata.


Kompletnu reportažu možete pročitati: OVDE


12.4.23

Da ostane zapišano... (4)


Napre goljeme igrači imalje vo Kruševo. Klčojna, Kara Jusuova, Đevđelijska se igralje. Dejke igralje vo dvor a tupani nadvor tupalje. Svadba bila tri dena. Prv den doiđajet tupani i se javujet so pesna Hatmanina. Brojani ga vikajet Jelica. Interesantna istorijska pesna. Ka će se javet ke Ćukarica ilji ke Studenešce se javljajet so Hatmanina pesna. I nebet počina so na. Tupani ka će sljezet tupalje "Teškata" ima arija a nema tekst. Poslje ide nebet. Nebet je splet arije, sat ipo dva. Ja som go snimav Feriza od Mljike, toga iljezov ka učenik od Jakupa. Tajfa vodiv.
Vo muje doba imalje dosta puači. Muamed Aljabakoski, ka biv zdrav im biv najjak. Puav Asan Abidin, Aljiman, Aljo Mustafa. Poslje pualje i Bećir Mustafa a i druge. Arif Seferi biv doktor za muzika, instrumentalista. Sviriv gajda, sviriv i svirla a i kaval. Čak Jakup svirač ne mogov so nego. Jakup biv svirač alji ne mogov da fati so prs ka šo mogov Arif da fati pesna. Mu veljet zasviri taja pesna, on velji ne faća prst. I ka će ga zeme svirla Arif mu ide mlogo ubavo pesna. Poslje nego Osman Hodža biv. Svirilje kavali zajeno. I ja od Osmana som učiv kaval. Vo Beograd Osman ge našov kavali od nekuje Tetovci i ge donesov ke nas vo stan i sme vežbalje. A ka dete malovo ja som naučiv so šupeljka da svirim. E poslje so Osmana som naučiv kaval. Osman biv jak za kaval, čak Arif nemogov toljko da go naduje, ka svirla go duav. Kavali dva idet. Čift se prodavajet. Futrola imajet, krakoji za navirane. Da ge zaštitiš. Od drvo se prajene, nekoj šimšir, posebno drvo.

Informator: Feim Hodža (1933)
Kruševo - 20.05.2019.

***
Kažujea napre, granica ka bila puštena, da igralje i doiđalje da igrajet fudbal Šiščijani, generacija Ibraim Eštrefoski. Alji sport se razviv poslje navamo.
Naša generacija igrala fudbal. Isak biv stariji od nas ama sme igralje i ja (Seljam), Bejljulj, Sejran, Šemo, Ragip, Muarem. Taja generacija. Toga počnav fudbal da se razvija. Ne sme imalje lopta, pa sme ga prajlje od vlakna, od grive od koni i take ka topka će ga naprajme. E poslje Mečo donese jena topka od Rijeka.
Sme igralje među sela, čak sme idalje i do Brod. Sme igralje i so Globočica na Ploča. Doiđalo da igrame i so dovne sela, so Vraništa, ama na Đakovo polje vo Dragaš sme idualje da igrame. Od muje drugari gljedam nikoj ne ostanav. Vraništanče jeno, Akif go vikaa, živeše vo Bosno, sme se družilje so nego, umre pret dve godine, ono bilo jako dobar fudbaler.
Za frljane kamen na svadbe so Isaka ne sme moglje. Na 1. i 2. maj vo Dragaš ka imalje peljifani, ne mogov nijeden nego da go izede. Kao ripač i frljač, Isak biv jak sportista. I ja som se čeprkav so tija. Imalje napre, Idris Eštrefoski frljav kamen so ljeva ruka.
Na tupan igralje: Kasem Mustafinski, Sejfidin, Arif. Džafer možem da rečem da biv jen od najbolje igrači. Jaija Dute so skutača će iljeze, aščija, i on igraše. Imalje još šo igralje. Kruševo igralo najbolje vo sve sela. Omeru rametljija, babo šo vi biv, so crna kapa, ka se ženiv Idris mu velji Aljo tuje ogolj ke Saljatina: Brej Aljabaku, dur ne ga zavrteš jena klčojna ovde, ja Hata ne ga digam. I zea tuje i Omer i svi izigraa.
Docna bilo Rušit šumar ka prajv svadba i Redžo Čor sviri nebet vo kave Fejzosko, a ono izdošlje Resteljčani. On sviri a oni da puknet i oja mu veljet zašto ti vake vo Resteljica ne sviriš. A on im velji: Komu da sviram, vije tantara tandara igrate. Vi ne znate šta sviram ja. Imalje Krušijani a i mladeve šo sme bilje sme igralje. Ja, Muso, Feim Mazlmoski, Ljatif Akikoski. Sme igralje Veljikina (veljiko mome en džuzelj), pa Džemiljina, pa ka pračalje putnici Atmanina.

Informator Seljam Abidini (1939)
28.08.2019.

***
Tupani će dojdet vo tornik, pa vo sreda aljištari, pa vo četvrtok svadba. Navečer će dojdet, utre da bidet za aljištari. Vo četvrtok manesta i vo petok ćidet. Sega sve se izmešalo. Od jadenina nekoga će varet zelje i grne, nekoga mandža, šo znm jadenina bidualje. Muško nadvor će igra, žensko vo dvor. Nemalo Mašala, ni mašala ni išala, manesta, dejka ne igrala. Nema igrane dejka. E du docna žene vo dvor igrajet, tupani pred vrata će tupajet. Du docna, e poslje se izmeša. Na kona manesta so duak, duak ka vreća, da ne se viđi manesta. Ka plašilo, ka vreća, ništo da ne se viđi. Do docna bilo, zđno Hurija Muaremoska i više nemalo i poslje go turia duak.
Terljici hić da ne nosiš, ne teralje. Tija beše pedeseta, pedesetprva, druga. Ja pedeseta som se mužila, so terljik som se mužila. Ne ostavalje poslje so terljik. Terljik da se nenosi, da ne se buljiš. Sme se buljilje celo ljice, oči samo da se viđet. Poljicija branila, zakon braniv. Dve tri godine branilje i poslje go turia, ahaaa saj lji. Poslje mantilji sme nosilje. Pa šo sega ka ge noset terljici nezapekljane.
Nekoj so svadba sunet prajf. Na svadba Šainova, Eštrefoske imalje 11 deca sunetljijje, bilo 1957. Ja som bila sedom godine pred Ferizica. Feriz i Šain zajeno se ženilje.

Informator: Fatima Abidini Ramadani (1930 – 2021)
25.01.2016.

***
Ja ka som se rodiv, nastupila jena kriza. Četrs šeste, poslje rat, tamo do pedeset druga treća bila kriza. Se sećam tija vreme svadbe ka se prajlje, čak na dve tri svadbe nemala alva. Mi ostanalo vo sećanje, češčik go vikaa, pčenica varena. Mesto alva češkek se prajv. A inače svadbe obično ka i sega. Vo tija vreme bilje aščije nasljedno. Mazlm Prcanoski, adžo Ćazim, Izet Mustafinski. Jeno vreme i Galjip i Memed se bavilje, oni ka pomlade znlje da varet. Jaija poslje ni i poslje Panta, Osman. Bes gra ne biduala nigde svadba. Imala i janija. I se prajlo, go vikaa, turljija. Turljija so oris dugo se prajlo. Idav oris i nekoj patljidžan i piperika. Ona bila vo redovno jadene. Ot nekuje vreme ga odbacia. Alva se prajla stalno. Gubjanik biv obavezen, se nosiv ke manesta. Tija se vikalje priganičarke, alji se nosiv gubjanik. Kore se prajlje na vrnik i kore, kore će se naredet i poslje ozgora nekoljko kore se stavalje i mlogo maslo vo ntra imalo. Ono pita nema druge sastojci, masloto i dava ukus.

Informator: Abduljgani Abidini (1942)
26.05.2019.

Foto: Privatna arhiva